Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Diagnosetools voor renovatie Tour & Taxis, Brussel www.leefmilieu.brussels

Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de diagnosetools aan te reiken voor een efficiënte en duurzame renovatie van meergezinswoningen en kleine gebouwen.

Aan de hand van verschillende renovatieprojecten gaat de opleiding in detail in op de aandachtspunten en fasen van een diagnose van bestaande gebouwen, vanuit een invalshoek van duurzame ontwikkeling:

 • Beschrijving van de thermische gebouwschil en technische systemen (verwarming/SWW/ventilatie)
 • Overzicht van de zwakke punten op het vlak van luchtdichtheid
 • Waterbeheer en biodiversiteit
 • Beschrijving van de fauna en flora om de biodiversiteit te beschermen en te optimaliseren
 • Keuze van materialen om de bestaande hulpbronnen te optimaliseren
 • Mobiliteit en aanpasbaarheid

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de bestaande tools voor de diagnose van gebouwen toe te passen;
 • het potentieel van een te renoveren gebouw te beoordelen vanuit verschillende duurzaamheidsdomeinen, die verder reiken dan alleen het energieaspect;
 • een orde van grootheid te bepalen voor de in het gebouw te wijzigen/installeren technische elementen.

Pedagogische aanpak

De trainers, meer bepaald ingenieurs verbonden aan studiebureaus en gebouwauditors met een duurzame benadering, zullen de vereiste elementen aanbrengen om een diagnose uit te voeren die aan de eisen en prestaties van een duurzame gebouwrenovatie voldoet. Ze zullen de te analyseren sleutelelementen belichten evenals feedback geven.

De eerste dag zal hoofdzakelijk aan de theoretische aspecten en de grote lijnen van de duurzaamheid van het gebouw gewijd zijn, met een bijzondere focus op energie.

De tweede dag:

 • ‘s ochtends wordt een bezoek gebracht aan een te diagnosticeren gebouw om inzicht te verwerven aan de hand van een concreet geval.
 • De namiddag zal vervolgens aan de diagnose van het gebouw gewijd zijn, evenals aan de feedback van de energieadviseur.

Aandachtspunten

 • Het principe van de opleiding bestaat niet uit het opleiden van auditors, maar uit het verlenen van toegang tot informatie over de verschillende thema’s die voor de start van een renovatie in acht moeten worden genomen. Zo kunnen de prioriteiten van een renovatie worden bepaald.
 • Tijdens gezamenlijke les- en praktijkmodules kunnen standpunten worden uitgewisseld en is er een actieve deelname van de betrokken partijen vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voorvakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndicussen, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 7 en 14 november 2017
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 6 oktober 2017 De kandidaten ontvangen op maandag 16 oktober 2017 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.