Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen

18-09-2019 Architecten moeten open over hun prijzen communiceren, zij het via de website of op papier. Dat en een reeks andere administratieve verplichtingen staan in een nieuwe richtlijn met informatieverplichtingen voor vrije en intellectuele beroepen van de FOD Economie. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) schaart zich opnieuw achter deze doelstelling van minister Wouter Beke. Tegelijk wijst NAV erop dat het onderzoek van de Economische Inspectie begin 2018 – ondertussen al meer dan anderhalf jaar geleden - net een positief effect heeft gehad op de sector van architecten. Er werden tijdens die Inspectie bij een aantal kantoren inderdaad verbeterpunten vastgesteld. Maar NAV zette door die gerichte controle hard in op een informatiecampagne en heeft zijn sector de voorbije tijd op grote schaal gesensibiliseerd. NAV heeft checklists verspreid en een online toolbox met onder meer aangepaste modelcontracten. Daardoor lopen architecten vandaag net voorop op dat vlak. Heel wat architecten zetten hun administratieve verplichtingen op hun website en documenten voor klanten ondertussen helemaal op punt.

Wet verzekeringsplicht: Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

13-09-2019 De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.

NAV: "Sluit dringend achterpoortje in omgevingsloket"

12-09-2019 Het omgevingsloket (OMV) is al sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een omgevingsvergunning nodig heeft. Anderhalf jaar later gebeurt er bij een dergelijke aanvraag echter nog steeds geen automatische controle van de inschrijving van de architect op de tabel van de Orde van Architecten. Hierdoor gebeurt het vandaag dat ook niet-architecten digitaal een omgevingsvergunningsaanvraag indienen – een praktijk die voor alle duidelijkheid strafbaar is. De Orde van Architecten houdt wel manueel steekproeven, maar eigenlijk was voorzien dat de controle, net als bij de visumplicht, algemeen zou zijn. Dit door een geautomatiseerde, digitale uitwisseling van gegevens met het omgevingsloket. NAV trekt nu aan de alarmbel, want de deur staat open voor misbruik.

NAV ondersteunt boycot openbare aanbesteding gemeente Evere

24-05-2019 NAV ondersteunt de boycot door een aantal architectenbureaus van een openbare aanbesteding van de gemeente Evere, waarover architectura.be vandaag bericht in haar nieuwsbrief. Al sinds de campagne ‘Architectuur in Competitie’ in 2016 maakt NAV onafgebroken werk van het sensibiliseren van bouwheren rond de hoeveelheid werk die – vaak onbetaalde – wedstrijdoproepen vereisen. Met de regelmaat van de klok reageert NAV naar opdrachtgevers van oproepen aan slechte voorwaarden die ons door architecten worden gemeld. Het kan daarbij gaan om het ontbreken van een vergoeding of de garantie daarop bij een afgebroken opdracht, onrealistisch gedetailleerde ontwerpen die vaak honderden uren kosten aan tientallen bureaus, onevenwichtige contractvoorwaarden… Nadat we in 2016 tien aanbevelingen schreven waaraan een goede projectoproep moet voldoen, hebben we dit jaar bovendien ook een modelselectieleidraad en –bestek gemaakt die volgens die goede praktijken is opgemaakt. Elke opdrachtgever kan dat vrij downloaden via www.architectuurincompetitie.be. Maar uiteraard is in dit alles ook de medewerking van de architecten zelf onmisbaar. Zij krijgen de oproepen zelf dagelijks onder ogen en kunnen daarover direct feedback geven aan opdrachtgevers. Bovendien zal het fenomeen van slechte voorwaarden blijven bestaan zolang opdrachtgevers architecten vinden die prijsduiken of slechte voorwaarden aanvaarden.

Architecten hebben meer dan genoeg van karige erelonen

16-05-2019 Drie weken geleden luidde Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret de alarmbel over de karige erelonen voor architecten in openbare aanbestedingen. "Zolang inschrijvers forfaitaire ereloonpercentages blijven accepteren die het merendeel van de tijd erg laag zijn, zal onze vraag naar een betere vergoeding geen enkel effect hebben", opperde hij tijdens een inspiratiedag van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Borret riep dan ook op tot een collectieve boycot, volgens hem een conditio sine qua non om in de toekomst een faire verloning te kunnen afdwingen. Borrets woorden vielen niet in dovemansoren, want sinds enkele dagen ventileren verschillende architectenbureaus hun diepe ontgoocheling en ontevredenheid over de voorwaarden in een openbare aanbesteding van de gemeente Evere voor de herinrichting van een plein en de bouw van een passief publiek paviljoen.

Jozef Hessel (A1 planning architecten): 'Waarom zien wij een wedstrijddeelname niet als onderdeel van een businessplan?'

07-05-2019 “Willen we hogere erelonen, dan moeten architecten collectief weigeren deel te nemen aan zulke wedstrijden.” Dat zei Brussels bouwmeester Kristiaan Borret op de inspiratiedag ‘De architect in (r)evolutie’, georganiseerd door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Volgens Borret zal de roep om hogere erelonen in dovemansoren blijven vallen zolang kandidaten in wedstrijdaanbestedingen onder het vaak al laag forfaitair ereloonpercentage blijven duiken. Een stelling die veel architecten niet onbetuigd laat. Jozef Hessel, zaakvoerder van A1 planning architecten, kroop in zijn pen. Volgens hem moeten wedstrijddeelnames deel uitmaken van een businessplan van een architectenbureau. Eventuele vaste (hogere) erelonen worden volgens Hessel bovendien beter geïnvesteerd in beter betaalde medewerkers dan in meer werkuren voor het dossier.

Wettelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw goedgekeurd

26-04-2019 Gisteren is in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. NAV is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

“Collectieve niet-deelname aan wedstrijdaanbestedingen kan zorgen voor faire erelonen”

25-04-2019 “Zolang kandidaten in wedstrijdaanbestedingen onder het vaak al laag forfaitair ereloonpercentage blijven duiken, zal de roep om hogere erelonen in dovemansoren blijven vallen.” Dat zei Kristiaan Borret, Brussels bouwmeester, op de inspiratiedag ‘De architect in (r)evolutie’, georganiseerd door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. “Willen we hogere erelonen, dan moeten architecten collectief weigeren deel te nemen aan zulke wedstrijden.”

69 resultaten gevonden