Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

"Ongefundeerde uitspraken plaatsen bouwsector onterecht in slecht daglicht"

09-10-2019 Netwerk Architecten Vlaanderen en Bouwunie zijn niet te spreken over de overhaaste uitspraken dat meer dan de helft van de Vlaamse renoveerders onterecht aanspraak zouden maken op de 6% btw-regel. In een sfeer van verdachtmaking, met anonieme telefoongesprekken en veronderstellingen, worden ook architecten en aannemers mee in een slecht daglicht geplaatst. Tegelijk staan de beroepsorganisaties wel positief t.o.v. het opnieuw ingediende wetsvoorstel om het 6% btw-tarief voor sloop-en-heropbouw uit te breiden naar heel België.

Vlaams regeerakkoord: veel uitdagingen voor bouwsector, weinig stimulansen voor kandidaat-bouwers, bouwmeester terug naar kerntaken

03-10-2019 Netwerk Architecten Vlaanderen stelt vast dat de bouwsector in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord terug een belangrijke rol krijgt bij een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Op het vlak van omgeving en EPB lijkt het akkoord ruimte voor innovatie te laten, waarbij NAV architecten zeker opnieuw een voortrekkersrol ziet opnemen. Voor de bouwsector als economische motor is het echter bang afwachten wat het te bruusk stopzetten van de woonbonus zal betekenen. NAV is ook verheugd dat de Vlaamse overheid verder wil inzetten op (energetische) renovaties. Toch is de vraag of de voorziene financiële stimulansen voldoende zullen zijn om het renovatieritme op het gewenste hogere niveau te brengen. Het blijft tevens uitkijken naar de rol die de overheid bij renovaties voor architecten ziet weggelegd. Positief aan het akkoord is dat men het EPB-beleid wil vereenvoudigen en dat men verder wil met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en de zogenaamde bouwshift. Al zijn de plannen m.b.t. het BRV in het regeerakkoord niet concreter geworden dan voordien. De omzetting van die voornemens in concreet, doordacht beleid wordt m.a.w. cruciaal. De redactie van architectura.be is ook de korte passage in het regeerakkoord over de rol van de Vlaams Bouwmeester niet ontgaan.

N-VA wil confederale orde van architecten

24-09-2019 De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Dit moet volgens de partij een oplossing bieden aan de tegengestelde visies binnen de huidige orde, die de goede werking ervan verlammen. "Daar waar de Vlaamse architecten vooral een slanke Orde willen die inzet op efficiëntie, deontologie, responsabilisering en transparantie, hebben de Franstalige architecten meer oog voor het imago van het beroep en dus een duurdere Orde. Door de voorgestelde hervorming moet elke Orde het beleid krijgen dat het zelf wil", aldus N-VA.

Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen

18-09-2019 Architecten moeten open over hun prijzen communiceren, zij het via de website of op papier. Dat en een reeks andere administratieve verplichtingen staan in een nieuwe richtlijn met informatieverplichtingen voor vrije en intellectuele beroepen van de FOD Economie. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) schaart zich opnieuw achter deze doelstelling van minister Wouter Beke. Tegelijk wijst NAV erop dat het onderzoek van de Economische Inspectie begin 2018 – ondertussen al meer dan anderhalf jaar geleden - net een positief effect heeft gehad op de sector van architecten. Er werden tijdens die Inspectie bij een aantal kantoren inderdaad verbeterpunten vastgesteld. Maar NAV zette door die gerichte controle hard in op een informatiecampagne en heeft zijn sector de voorbije tijd op grote schaal gesensibiliseerd. NAV heeft checklists verspreid en een online toolbox met onder meer aangepaste modelcontracten. Daardoor lopen architecten vandaag net voorop op dat vlak. Heel wat architecten zetten hun administratieve verplichtingen op hun website en documenten voor klanten ondertussen helemaal op punt.

Wet verzekeringsplicht: Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

13-09-2019 De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.

NAV: "Sluit dringend achterpoortje in omgevingsloket"

12-09-2019 Het omgevingsloket (OMV) is al sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een omgevingsvergunning nodig heeft. Anderhalf jaar later gebeurt er bij een dergelijke aanvraag echter nog steeds geen automatische controle van de inschrijving van de architect op de tabel van de Orde van Architecten. Hierdoor gebeurt het vandaag dat ook niet-architecten digitaal een omgevingsvergunningsaanvraag indienen – een praktijk die voor alle duidelijkheid strafbaar is. De Orde van Architecten houdt wel manueel steekproeven, maar eigenlijk was voorzien dat de controle, net als bij de visumplicht, algemeen zou zijn. Dit door een geautomatiseerde, digitale uitwisseling van gegevens met het omgevingsloket. NAV trekt nu aan de alarmbel, want de deur staat open voor misbruik.

NAV ondersteunt boycot openbare aanbesteding gemeente Evere

24-05-2019 NAV ondersteunt de boycot door een aantal architectenbureaus van een openbare aanbesteding van de gemeente Evere, waarover architectura.be vandaag bericht in haar nieuwsbrief. Al sinds de campagne ‘Architectuur in Competitie’ in 2016 maakt NAV onafgebroken werk van het sensibiliseren van bouwheren rond de hoeveelheid werk die – vaak onbetaalde – wedstrijdoproepen vereisen. Met de regelmaat van de klok reageert NAV naar opdrachtgevers van oproepen aan slechte voorwaarden die ons door architecten worden gemeld. Het kan daarbij gaan om het ontbreken van een vergoeding of de garantie daarop bij een afgebroken opdracht, onrealistisch gedetailleerde ontwerpen die vaak honderden uren kosten aan tientallen bureaus, onevenwichtige contractvoorwaarden… Nadat we in 2016 tien aanbevelingen schreven waaraan een goede projectoproep moet voldoen, hebben we dit jaar bovendien ook een modelselectieleidraad en –bestek gemaakt die volgens die goede praktijken is opgemaakt. Elke opdrachtgever kan dat vrij downloaden via www.architectuurincompetitie.be. Maar uiteraard is in dit alles ook de medewerking van de architecten zelf onmisbaar. Zij krijgen de oproepen zelf dagelijks onder ogen en kunnen daarover direct feedback geven aan opdrachtgevers. Bovendien zal het fenomeen van slechte voorwaarden blijven bestaan zolang opdrachtgevers architecten vinden die prijsduiken of slechte voorwaarden aanvaarden.

74 resultaten gevonden