Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

“Wet uit tijd van Napoleon staat transitie naar circulair bouwen in de weg”

“Wet uit tijd van Napoleon staat transitie naar circulair bouwen in de weg”

20-01-2020 “Circulair bouwen wordt vandaag de facto sterk gehinderd door het recht van natrekking én het feit dat een eventueel contractueel eigendomsvoorbehoud, minstens gedeeltelijk, onwerkbaar wordt van zodra producten in de bouw geïncorporeerd worden. Dat is nog een gevolg van de napoleonistische samenleving, waarin de toenmalige wetgever het eigendomsstatuut zeer sterk wenste te beschermen.” Aan het woord is advocaat Jeroen De Coninck, die een eigen juridisch kader rond eigenaarschap bedacht dat circulair bouwen moet faciliteren. “Wettelijke barrières voor circulair bouwen moeten eindelijk plaats ruimen voor een wettelijk duwtje in de rug.”

"Ongefundeerde uitspraken plaatsen bouwsector onterecht in slecht daglicht"

"Ongefundeerde uitspraken plaatsen bouwsector onterecht in slecht daglicht"

09-10-2019 Netwerk Architecten Vlaanderen en Bouwunie zijn niet te spreken over de overhaaste uitspraken dat meer dan de helft van de Vlaamse renoveerders onterecht aanspraak zouden maken op de 6% btw-regel. In een sfeer van verdachtmaking, met anonieme telefoongesprekken en veronderstellingen, worden ook architecten en aannemers mee in een slecht daglicht geplaatst. Tegelijk staan de beroepsorganisaties wel positief t.o.v. het opnieuw ingediende wetsvoorstel om het 6% btw-tarief voor sloop-en-heropbouw uit te breiden naar heel België.

Vlaams regeerakkoord: veel uitdagingen voor bouwsector, weinig stimulansen voor kandidaat-bouwers, bouwmeester terug naar kerntaken

Vlaams regeerakkoord: veel uitdagingen voor bouwsector, weinig stimulansen voor kandidaat-bouwers, bouwmeester terug naar kerntaken

03-10-2019 Netwerk Architecten Vlaanderen stelt vast dat de bouwsector in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord terug een belangrijke rol krijgt bij een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Op het vlak van omgeving en EPB lijkt het akkoord ruimte voor innovatie te laten, waarbij NAV architecten zeker opnieuw een voortrekkersrol ziet opnemen. Voor de bouwsector als economische motor is het echter bang afwachten wat het te bruusk stopzetten van de woonbonus zal betekenen. NAV is ook verheugd dat de Vlaamse overheid verder wil inzetten op (energetische) renovaties. Toch is de vraag of de voorziene financiële stimulansen voldoende zullen zijn om het renovatieritme op het gewenste hogere niveau te brengen. Het blijft tevens uitkijken naar de rol die de overheid bij renovaties voor architecten ziet weggelegd. Positief aan het akkoord is dat men het EPB-beleid wil vereenvoudigen en dat men verder wil met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en de zogenaamde bouwshift. Al zijn de plannen m.b.t. het BRV in het regeerakkoord niet concreter geworden dan voordien. De omzetting van die voornemens in concreet, doordacht beleid wordt m.a.w. cruciaal. De redactie van architectura.be is ook de korte passage in het regeerakkoord over de rol van de Vlaams Bouwmeester niet ontgaan.

N-VA wil confederale orde van architecten

N-VA wil confederale orde van architecten

24-09-2019 De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Dit moet volgens de partij een oplossing bieden aan de tegengestelde visies binnen de huidige orde, die de goede werking ervan verlammen. "Daar waar de Vlaamse architecten vooral een slanke Orde willen die inzet op efficiëntie, deontologie, responsabilisering en transparantie, hebben de Franstalige architecten meer oog voor het imago van het beroep en dus een duurdere Orde. Door de voorgestelde hervorming moet elke Orde het beleid krijgen dat het zelf wil", aldus N-VA.

Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen

Architecten lopen net voorop met informatieverplichtingen

18-09-2019 Architecten moeten open over hun prijzen communiceren, zij het via de website of op papier. Dat en een reeks andere administratieve verplichtingen staan in een nieuwe richtlijn met informatieverplichtingen voor vrije en intellectuele beroepen van de FOD Economie. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) schaart zich opnieuw achter deze doelstelling van minister Wouter Beke. Tegelijk wijst NAV erop dat het onderzoek van de Economische Inspectie begin 2018 – ondertussen al meer dan anderhalf jaar geleden - net een positief effect heeft gehad op de sector van architecten. Er werden tijdens die Inspectie bij een aantal kantoren inderdaad verbeterpunten vastgesteld. Maar NAV zette door die gerichte controle hard in op een informatiecampagne en heeft zijn sector de voorbije tijd op grote schaal gesensibiliseerd. NAV heeft checklists verspreid en een online toolbox met onder meer aangepaste modelcontracten. Daardoor lopen architecten vandaag net voorop op dat vlak. Heel wat architecten zetten hun administratieve verplichtingen op hun website en documenten voor klanten ondertussen helemaal op punt.

Wet verzekeringsplicht: Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

Wet verzekeringsplicht: Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

13-09-2019 De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.

NAV: "Sluit dringend achterpoortje in omgevingsloket"

NAV: "Sluit dringend achterpoortje in omgevingsloket"

12-09-2019 Het omgevingsloket (OMV) is al sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een omgevingsvergunning nodig heeft. Anderhalf jaar later gebeurt er bij een dergelijke aanvraag echter nog steeds geen automatische controle van de inschrijving van de architect op de tabel van de Orde van Architecten. Hierdoor gebeurt het vandaag dat ook niet-architecten digitaal een omgevingsvergunningsaanvraag indienen – een praktijk die voor alle duidelijkheid strafbaar is. De Orde van Architecten houdt wel manueel steekproeven, maar eigenlijk was voorzien dat de controle, net als bij de visumplicht, algemeen zou zijn. Dit door een geautomatiseerde, digitale uitwisseling van gegevens met het omgevingsloket. NAV trekt nu aan de alarmbel, want de deur staat open voor misbruik.

75 resultaten gevonden