Doorzoek volledige site
30 augustus 2010 | RAF LINMANS

Bureau Bas Smets wint Open Oproep 1612 voor het Laaglandpark in Merksem

Het bureau van Bas Smets kwam als overwinnaar uit de bus voor Open Oproep 1612 voor het ontwerp van het Laaglandpark in Merksem. Het park combineert natuurontwikkeling en recreatief, economisch, openbaar en privatief gebruik.
Het bureau van Bas Smets kwam als overwinnaar uit de bus voor Open Oproep 1612 voor het ontwerp van het Laaglandpark in Merksem. Het park combineert natuurontwikkeling en recreatief, economisch, openbaar en privatief gebruik. 

Bouwprogramma + eisen


Het programma houdt de opmaak van een langetermijnvisie in voor het Laaglandpark, en tevens de realisatie van een deel van het park dat de komst van het park inluidt. Van belang is het zoeken naar een ''nieuwe'' landschappelijke structuur die de bestaande landschappelijke kenmerken behoudt en integreert in een samenhangend duurzaam landschap dat de betekenis van een “park” krijgt. Het park combineert natuurontwikkeling en recreatief, economisch, openbaar en privatief gebruik.

Ligging

Het projectgebied ligt ten noorden van Merksem en situeert zich grotendeels ten zuidoosten van de autosnelweginfrastructuur van de E19, en bevat de site van het Fort van Merksem. Het studiegebied begint aan het Fort van Merksem en loopt langs beide zijden van de infrastructuurbundel van spoor- en snelweg in westelijke en zuidelijke richting langs de E19 tot aan het Albertkanaal. Totale oppervlakte studiegebied: 592 ha.
Concept

Het Laaglandpark gaat niet over het ontwerpen van een park, maar wel van een parkstructuur om het landschap in te zetten om de open ruimte te structureren. Door het maken van een landschappelijke casco die aantakt op de bestaande structuur van het landschap combineert men een minimale grond-inname met een maximaal effect. Deze structuur van grachten, dijken en lijnaanplantingen vergroot enerzijds de leesbaarheid van de open ruimte en verbetert anderzijds de leefbaarheid ervan.

Uitdagingen

De open ruimte kampt door bebouwing en de aanwezigheid van grote infrastructuren en een reservatiestrook met fragmentatie, geluidsoverlast en overstromingsproblemen. De grote uitdaging bestond erin een flexibele en financieel haalbare structuur voor te stellen die een oplossing kan bieden voor deze problemen, en tegelijk om kan springen met een sterke fasering, nog onbekende toekomstige ontwikkelingen, de grote verscheidenheid aan grondeigenaars en het gedifferentieerde gebruik.
Troeven

De keuze voor een rigide cascostructuur geeft ons de mogelijkheid om structurerende lijnen aan te leggen in plaats van hele gebieden, en zo, binnen het beperkte financiële kader, vorm te geven aan  de beeldkwaliteit en de ontsluiting van het parkgebied en tegelijkertijd de structurele problemen van het gebied aan te pakken. Binnen deze casco is in principe alles mogelijk, en kunnen de zones ingericht worden naargelang de wensen, toekomstige ontwikkelingen en faseringsmogelijkheden van het project.

Bijzonder

Efficiëntie, pragmatiek en kostbeheersing zijn terugkerende trefwoorden in het hele project. We rekenen voor een projectkost per lopende meter in plaats van per vierkante meter. De cascostructuur wordt vormgegeven door middel van het uitgraven van grachten en het ophogen en aanplanten van dijken. Zowel met betrekking tot grondinname als gebruikte technieken kiezen we bewust voor een minimale ingreep voor een maximaal effect.

Duurzaamheid

Hoewel het project zich nog in de onderzoeksfase bevindt, kiezen we bewust voor eerder kleinschalige ingrepen die aansluiten op het
landschappelijke karakter, de structuur en geografie van het projectgebied: het herstellen van waterlopen en het aanleggen van wadi''s,
het gebruik van inheemse beplanting, aanleg van groene geluidsbuffers, hergebruik van afgegraven grond voor ophoging en extensief beheer van de zones binnen de cascostructuur zijn enkele voorbeelden.