Doorzoek volledige site
20 september 2009

44 limburgse gemeenten wisselen duurzame knowhow uit

Het Platform Dubolimburg, dat op vrijdag 25 september boven het doopvont werd gehouden, is een nieuw project dat kennis- en ervaringsuitwisseling tussen alle Limburgse gemeenten op het vlak van duurzaam plannen, bouwen en leven mogelijk maakt. Limburg is opnieuw voorloper: dit Platform is uniek in zijn soort en zal binnen afzienbare tijd als voorbeeld dienen voor de rest van Vlaanderen. Het Platform Dubolimburg is een initiatief van de Provincie Limburg, Bond Beter Leefmilieu, het Vlaams Gewest en Steunpunt Dubolimburg.
Het Platform Dubolimburg, dat op vrijdag 25 september boven het doopvont werd gehouden, is een nieuw project dat kennis- en ervaringsuitwisseling tussen alle Limburgse gemeenten op het vlak van duurzaam plannen, bouwen en leven mogelijk maakt. Limburg is opnieuw voorloper: dit Platform is uniek in zijn soort en zal binnen afzienbare tijd als voorbeeld dienen voor de rest van Vlaanderen. Het Platform Dubolimburg is een initiatief van de Provincie Limburg, Bond Beter Leefmilieu, het Vlaams Gewest en Steunpunt Dubolimburg.

De provincie Limburg kiest resoluut voor duurzame ontwikkeling. Energiebesparing en de beperking van schadelijke broeikasgassen zijn daarin aandachtspunten. Met het ambitieuze Totaal Actieplan CO2 (TACO2) wil de provincie de nationale en internationale engagementen inzake milieuzorg ondersteunen. Daarom ook loopt vanaf dit najaar de campagne ‘Limburg isoleert’, die de particulieren wijst op de noodzaak én voordelen van isoleren.

3-ledige werking


Ook de lokale overheden hebben, zo bleek uit een rondvraag van Steunpunt Dubolimburg, nood aan professioneel advies rond eigen duurzame projecten. Tegelijk ontbreekt het hun aan een gestructureerd overleg waarin vragen rond duurzame ontwikkeling – over diensten en gemeenten heen – een afdoend antwoord krijgen. Tot slot is er vraag naar hulpmiddelen als screeningslijsten voor RUP’s en lastenboeken voor duurzame alternatieven.

123 Limburgse projecten


De 44 gemeenten dienden zelf 123 projecten in waarvoor ze ondersteuning van Platform Dubolimburg wensen. Het gaat om 59 stedebouwkundige projecten (RUP’s en verkavelingen), 32 nieuwbouwprojecten en 32 gebouwen die worden gerenoveerd. Deze projecten zullen dankzij het Platform een stuk duurzamer zijn dan oorspronkelijk gepland. Alle projecten worden opgenomen in een database die door de gemeenten vrij te consulteren is.

Waarom is het Platform Dubolimburg zo uniek ?


*De Provincie Limburg is opnieuw pionier: nergens anders in Vlaanderen is er een gestructureerd overleg tussen gemeenten op het vlak van duurzaam plannen, bouwen en leven.

*Alle 44 Limburgse gemeenten nemen deel en hebben 123 gemeentelijke voorbeeldprojecten ingediend die door het Platform en Dubolimburg zullen worden begeleid.

*Limburgse gemeenten en hun diensten/ambtenaren leren van elkaar en wisselen knowhow uit wat betreft het bouwen van soortgelijke gebouwen (sporthallen, administratieve centra, gemeentehuizen, polyvalente ruimtes, buurthuizen, scholen, kinderopvang enz) en het duurzaam invullen van ruimtelijke en stedebouwkundige plannen. Het Platform is spelverdeler en biedt de gemeenten eigen expertise en knowhow aan, en zorgt met interessante gastdocenten voor up-to-date input. Belangrijk detail: de ingewonnen kennis en ervaring, opgedaan in het bouwproces van eigen gebouwen, kan meteen worden doorgegeven naar inwoners die op hun beurt worden
gestimuleerd om duurzaam te bouwen.

*Het Platform biedt hulpmiddelen aan die worden gekoppeld aan de Samenwerkingsovereenkomst van het Vlaamse Gewest waardoor een gemeente die een hulpmiddel van het Platform toepast, extra punten en dus subsidies kan verdienen.

*Het Platform organiseert op regelmatige basis seminaries en excursies naar relevante voorbeeldprojecten in de Benelux en Duitsland. Op die manier kunnen betrokken ambtenaren niet alleen leren maar ook beleven.

*Platform Dubolimburg benadert alle betrokken ambtenaren over de diensten heen : zowel stedebouwkundige ambtenaren, milieu- als duurzaamheidambtenaren zitten mee aan tafel.

*Platform Dubolimburg zorgt voor intern overleg, betere communicatie en afspraken tussen de verschillende diensten en ambtenaren wat betreft over gemeenschappelijke thema’s. Hiermee wordt een belangrijk pijnpunt (de interne communicatie) weggewerkt.