Doorzoek volledige site
20 januari 2010

Gent en scholenbouw overheersen Open oproep 19

Tijdens een druk bijgewoonde contactdag voor architecten, stelden Marcel Smets en zijn team op 13 januari Open Oproep 19 voor. Opvallend was de sterke vertegenwoordiging van Gent en het groot aantal schoolprojecten hetgeen aangeeft dat de Inhaaloperatie Scholenbouw nu echt gelanceerd is.

Tijdens een druk bijgewoonde contactdag voor architecten, stelden Marcel Smets en zijn team op 13 januari Open Oproep 19 voor. Opvallend was de sterke vertegenwoordiging van Gent en het groot aantal schoolprojecten hetgeen aangeeft dat de  Inhaaloperatie Scholenbouw nu echt gelanceerd is.

Marcel Smets was verheugd dat het aantal projecten ondanks de crisis toch stabiel gebleven is. De Open Oproep 19 telt in het totaal 31 projecten waaronder 14 schoolprojecten, 3 infrastructuur- en evenveel cultuurprojecten. Verder noteert Open Oproep 19 een woon-, een stedenbouw-, een dienstenproject en 2 projecten publiek domein.


Marcel Smets legt voor de camera van www.vlaamsearchitectuur.be uit welke de belangrijkste krachtlijnen zijn van Open Oproep 19.

7 projecten voor Gent

 
Opmerkelijk voor deze Open Oproep is de sterke vertegenwoordiging van Gent. Met 7 projecten waarbij zowel de Stad Gent, Hogeschool Gent en een vzw als bouwheer optreden, is Gent zeer goed vertegenwoordigd. De Hogeschool gent is aanwezig met maar liefst 4 projecten.
Marcel Smets ziet hierin een teken aan de wand dat de open oproep in een stad als Gent nu duidelijk aanvaard wordt, wat vroeger niet zo evident was.

 Dat het systeem nog niet overal even goed ingeburgerd is, mag blijken uit het feit dat Limburg bijvoorbeeld vertegenwoordigd is met slechts 3 projecten.

Verder valt op dat heel wat  lokale overheden investeren in hun culturele infrastructuur in de brede zin van het woord. Zo vinden we onder de  bouwheren een academie en een streekbezoekerscentrum terug.

Inhaaloperatie scholenbouw

Het grote aantal schoolprojecten in de lijst, komt evenmin als een verrassing. Vlaams Bouwmeester en zijn team lanceren in het kader van deze Open Oproep namelijk de zogenaamde modelprojecten voor de inhaaloperatie scholenbouw.

    


De voorbije decennia heeft Vlaanderen achterstand opgelopen op het vlak van schoolgebouwen. Om hieraan te verhelpen, werd in 2006 de inhaalbeweging scholenbouw ingezet. Om de architecturale kwaliteit van deze inhaaloperatie te verzekeren, lanceert de Vlaams Bouwmeester binnen het kader van de Open Oproep 19 de zogenaamde modelprojecten. Modelprojecten zijn scholenbouwprojecten die bij uitstek model kunnen staan voor ‘de school van de toekomst’ en dit zowel op onderwijskundig, architecturaal als op maatschappelijk vlak. Het gaat om projecten met een kenmerkende problematiek, waarvan de strategie, de aanpak en de architecturale oplossingen richtinggevend zijn voor andere projecten. Het gaat hierbij om flexibele scholen die meegroeien in de tijd. Scholen waarbij het architectonisch concept langer meegaat dan het pedagogisch concept van het moment. Geen gesloten burchten, maar open scholen die plaatsen van ontmoeting zijn, die hun poorten openstellen en bindmiddel zijn voor de buurt.

De inhaalbeweging voorziet een publiek-private financiering van 1 miljard euro voor nieuwe schoolgebouwen. Voor deze financiering werd op 18 maart 2009 de NV School Invest opgericht, een dochtervennootschap van AGIOn, die de Vlaamse overheid vertegenwoordigt in de DBFM-vennootschap (Design-Build-Finance-Maintain). DBFM voorziet naast de Vlaamse overheid ook een private partner. In afwachting van de aanstelling van deze private partner startte de NV School Invest al voorbereidende werkzaamheden op voor een 20-tal schoolprojecten waarbij de NV samen met de private partner ontwerpers kan aanstellen.

Procedure modelproject

    


De aanstelling van een ontwerper voor modelprojecten gebeurt volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep:
• Uit de shortlist van 10 kandidaten, opgesteld door Vlaams Bouwmeester, selecteert de jury nu 3 in plaats van 5 kandidaten. 
• Ook de selectie- en beoordelingscommissie ziet er anders uit. De Vlaams Bouwmeester blijft voorzitter. Een projectleider van AGIOn, 2 afgevaardigden van de DBFM-vennootschap en 2 afgevaardigden van de scholengroep(en), directies en/of inrichtende macht vertegenwoordigen de opdrachtgever. Daarnaast is nog een extern jurylid betrokken.
• Het ereloon is geen criterium, maar wordt vooraf bepaald.
• De kandidatuurstelling voor een modelproject is slechts geldig indien het portfolio aangevuld wordt met 3 door de kandidaat gerealiseerde referentieprojecten per modelproject.
 
Voor de modelprojecten worden ontwerpteams gezocht voor een geïntegreerde studieopdracht (architectuur, stabiliteit, speciale technieken). Zij dienen vanuit de projectdefinitie een schets- en voorontwerp op te maken en een dossier samen te stellen voor aanvraag van stedenbouwkundige & milieuvergunning. De ontwerper staat tevens in voor de opmaak van een performantiebestek voor selectie en gunning van de uitvoering. De uitvoerder staat in voor de opmaak van het uitvoeringsdossier. Het ontwerpteam houdt wel de controle- of supervisieopdracht over de uitvoering. De ontwerpteams dienen bovendien bijzondere aandacht te hebben voor de levenscyclusbenadering. Dit betekent dat men bij het ontwerp van een gebouw niet alleen rekening houdt met de bouwkosten, maar ook met de vervolgkosten inzake onderhoud, verbruik en beheer. De DBFM-vennootschap bouwt de scholen immers om ze gedurende 30 jaar ter beschikking te stellen van de scholen en wil de exploitatiekosten daarbij optimaliseren.

De gedetailleerde lijst met projecten van de Open Oproep 19 is op aanvraag beschikbaar.
De Open Oproep wordt eveneens bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en het Supplement van het Europese Publicatieblad. De publicatiedatum is voorzien op 15 januari 2010. Inschrijven kan  tot 26 februari 2010. (en niet tot 28 februari zoals eerder gemeld)

Via onderstaande link kan u de presentaties van Open Oproep 19 downloaden met onder meer de evaluatiegegevens van de vorige open oproepen, een overzicht van alle projecten van Open Oproep 19 en meer gedetailleerde info over operatie scholenbouw. 

open oproep 19 (link naar presentaties contactdag)

Wat is de Open Oproep?

Mocht u het nog niet weten; de Open Oproep is één van de instrumenten die de Vlaamse Bouwmeester hanteert bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor de projecten van de Vlaamse Overheid en lokale overheden. Open Oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd. Ze omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.  Het uiteindelijke doel van de Open Oproep is het tentoonspreiden van voorbeeldig opdrachtgeverschap en het vinden van de juiste ontwerper voor elk project.
Twee keer per jaar publiceert de Vlaams Bouwmeester in het kader van de Open Oproep een lijst met projecten van de Vlaamse Overheid en lokale overheden waar ontwerpbureaus uit heel Europa zich kandidaat voor kunnen stellen. De projecten zijn allen opdrachten op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde.