Doorzoek volledige site
07 april 2010

KULeuven richt geassocieerde faculteit Architectuur en Kunsten op

Er beweegt wat in de architectuuropleidingen. Ongeveer een half jaar geleden werd in de schoot van de Associatie KULeuven de nieuwe Faculteit Architectuur en Kunsten opgericht. Decaan Peter De Graeve legt uit wat de bedoeling is van deze geassocieerde faculteit die tegen 2017 moet uitgroeien tot een autonome faculteit.

Er beweegt wat in de architectuuropleidingen. Ongeveer een half jaar geleden werd in de schoot van de Associatie KULeuven de nieuwe Faculteit Architectuur en Kunsten opgericht. Decaan Peter De Graeve legt uit wat de bedoeling is van deze geassocieerde faculteit die tegen 2017 moet uitgroeien tot een autonome faculteit.Eind juni 2009 werd in de schoot van de Associatie KULeuven een nieuwe, zgn. geassocieerde faculteit opgericht,  de Faculteit Architectuur en Kunsten. Ze verzamelt alle kunst- en architectuuropleidingen uit de hogescholen die met de universiteit van Leuven zijn geassocieerd. Op 25 februari werd de nieuwe faculteit ingehuldigd in het gezelschap van Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet.

Een geassocieerde faculteit als middel

Ons strategisch doel is de integratie in de universiteit van volwaardige academische opleidingen in de Kunsten en Architectuur. Daar bestaat in Vlaanderen nog geen absolute zekerheid over. Wij hebben er alle belang bij dat over dit dossier op korte termijn een gefundeerde beslissing genomen wordt. Het zou bijzonder jammer zijn, indien het academiseringsproces stopgezet zou worden, en alle energie die erin geïnvesteerd werd vergeefs zou blijken. We willen immers volwaardige academische kunst- en architectuuropleidingen en zullen trachten mee te spelen in een eindbeslissing in dit dossier in deze zin. Wie hier A zegt, moet ook B zeggen. In die zin is de faculteit een middel om dit doel te bereiken. We zullen hiervoor de structuren uittekenen, die kunnen worden afgetoetst aan de realiteit van vandaag. Voorlopig is de Faculteit Architectuur en Kunsten een geassocieerde faculteit. Dat wil zeggen dat in de beleidsorganen afgevaardigden van andere faculteiten van de KULeuven zetelen. Universitaire partners worden rechtstreeks betrokken in het beleid. Eens het strategisch doel bereikt, worden we een normale autonome faculteit. Om tal van redenen, inhoudelijke en financiële, zal dit wellicht nog niet mogelijk zijn in 2012, maar een integratie moet ten laatste in 2017 haalbaar zijn.


Minister Smet en decaan Peter De Graeve tijdens de inhuldiging van de nieuwe faculteit.

Een geassocieerde faculteit als doel

Vandaag richten we ons op de kerntaken van elke faculteit: het organiseren van onderzoek en van de band tussen onderzoek en onderwijs. Daarmee knopen we op onze eigen manier aan bij de Bologna- en Lissabonakkoorden, waarin besloten werd om op Europese schaal de creatie van een ‘innovatiecultuur’ voor de 21ste eeuw te stimuleren. Als er één domein is waar creatie en innovatie centraal staan, dan is het zeker dat van de kunsten en de architectuur. Denk maar de vernieuwing van de beeld- en bouwcultuur in de renaissance of, dichter bij ons, aan het Bauhaus. In die zin is de fundamentele hervorming van het hoger onderwijs  van de voorbije tien jaar de kunsten en de architectuur eigenlijk op het lijf geschreven. Wij zijn ons sterk bewust van het gevaar van een reductie, van een verdringing van de artistieke praxis, dat schuilt in een te beperkt begrepen definitie van ‘artistiek onderzoek’. Daarom is het belangrijk dat we het artistiek onderzoek meer dan ooit begrijpen vanuit de creatieve praxis, en dit zowel individueel, maatschappelijk als institutioneel. Daarmee wordt bedoeld: (1) de creativiteit van de jonge kunstenaar of architect, die wij opleiden, (2) het belang van hun creativiteit voor de huidige samenleving en (3) de creativiteit van en in het eigen hoger kunstonderwijs. Dat is de reden waarom wij in de Faculteit Architectuur en Kunsten het artistiek onderzoek verder zullen stimuleren, het autonoom zullen maken en beschermen, voor de kunsten en de architectuur. Artistiek onderzoek zal leiden tot de vooruitgang van de artistieke praxis: in dat opzicht is deze faculteit zelf ook een doel. Ze is één van de uitverkoren plekken waar de voortdurende transformatie van de menselijke creativiteit wordt onderzocht, wordt bedacht, opnieuw uitgevonden. In die zin is de Faculteit Architectuur en Kunsten veel meer dan alleen een middel.

 

 Het is aan ons om gepaste structuren te creëren, en de integratie van deze faculteit in de universiteit van morgen te realiseren. We willen daarbij vertrekken van een inventarisatie. Door te luisteren naar sterke verhalen en noden willen we komen tot een krachtenbundeling. We tekenen een landschap met ‘gedeelde horizonten’. We hopen dat daarmee op inventieve, intelligente wijze elkaar inspirerende onderzoekssferen ontstaan, harmonische akkoorden, zo je wil, die zowel tijdelijk als duurzaam zullen zijn. We realiseren ons goed dat daarbij praktische problemen kunnen ontstaan, onder andere omdat onderzoekswerk doorgaans groepswerk is, en velen onder ons nog niet zoveel ervaring hebben met het verlaten van een ‘singulier’ perspectief. Maar wij vertrouwen erop dat we dit alles kunnen realiseren in een ‘opwaartse beweging’, door concrete projecten die opduiken en groepen die zich vormen te ondersteunen vanuit de nieuwe faculteit.

 

Praktisch

Structuur van de Faculteit Architectuur en Kunsten

De oprichtingsakte werd door alle partners ondertekend op 29 juni 2009. Prof.dr. Peter De Graeve werd op 1 september 2009 aangesteld als decaan van de faculteit. De faculteit zelf is operationeel sinds 1 december 2010. Op 25 februari 2010 vond de eerste faculteitsraad plaats, en werd de faculteit ook ingehuldigd in het bijzijn van Minister Pascal Smet.
De Raad van de faculteit bestaat uit 23 leden: 10 leden namens de hogescholen, 8 leden namens de K.U. Leuven, 3 onafhankelijke vertegenwoordigers uit de wereld van de architectuur en de kunsten en 2 studenten.
Het Bureau van de faculteit bestaat uit zeven leden: de decaan en één lid uit elk van de samenwerkende instellingen of departementen en één lid namens de K.U. Leuven.

De zetel van de faculteit is Koningsstraat 328 - 1030 Brussel.